OpenVPN 2.5.25

OpenVPN 2.5.25

OpenVPN Technologies, Inc – 4,1MB – Open Source – Android iOS Windows Mac
ra khỏi 17 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
OpenVPN-Monitor là một chương trình đơn giản để tạo ra HTML để hiển thị tình trạng của một máy chủ OpenVPN, bao gồm tất cả các kết nối hiện thời. Nó sử dụng OpenVPN quản lý giao diện điều khiển. Nó thường chạy trên cùng một máy chủ như máy chủ OpenVPN.

Tổng quan

OpenVPN là một Open Source phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi OpenVPN Technologies, Inc.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.199 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của OpenVPN là 2.5.25, phát hành vào ngày 25/10/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

OpenVPN đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 4,1MB.

Người sử dụng của OpenVPN đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho OpenVPN!

Cài đặt

người sử dụng 2.199 UpdateStar có OpenVPN cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại